Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) (najniža cijena), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), Pravilnika o javnim nabavkama Ugovornog organa od 15.01.2009. godine, Zapisnika Komisije sa otvaranja ponuda broj: 63/16 od 03.03.2016. godine, te člana 43. Pravila JU Dječije obdanište „Hasnija Omanović“ Cazin (broj: 54/99, 125/07), direktor JU Dječije obdanište „Hasnija Omanović“ Cazin  donosi:

O  D  L  U  K  U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj:______/16 od ______2016. godine, te se Ugovor za nabavku roba dodjeljuje slijedećim ponuđačima:

 • Za Lot I  Prehrambeni proizvodi, voće, povrće, napitci i ostala potrošna roba, ugovor se dodjeljuje ponuđaču DOO Alinea SN Cazin sa cijenom ponude od 23.529,71KM,
 • Za Lot II Nabavka peleta za grijanje, ugovor se dodjeljuje ponuđaču DOO Amadint Cazin sa cijenom ponude od 9.000,00KM,
 • Za Lot III Nabavka deterdženata,ostalih sredstava za čišćenje i potrošnog materijala (deterdženti za industrijske mašine), ugovor se dodjeljuje ponuđaču DOO Latex Cazin sa cijenom ponude 8.782,41KM.

 

Član 2.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranim Ponuđačima po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

O izvršenju ove Odluke starat će se direktor ugovornog organa.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na internetskoj stranici ugovornog organa, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. Stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se izabranim ponuđačima, u skladu sa članom 71. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je na temelju Odluke ugovornog organa 33/16 od 18.02.2016. godine.  Javna nabavka je sporvedena konkurentskim zahtjevom. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a za sve lotove je iznosila 49.000,00KM. Obaviještenje o nabavci broj: 317-7-1-2-3-1/16 poslato je na objavljivanje dana 22.02.2016. godine a istog dana je i objavljeno na portalu javnih nabavki. Komisija za javnu nabavku, imenovana je Rješenjem broj: 08/15 od 08.01.2015. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je ugovornom organu dana _______2016. godine izvještaj o radu broj:_______/16 i istog dana i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:_________/16 od _________2016. godine.

U postupku po Izvještaju o radu utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocijenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

 • Da je ukupni broj pristiglih ponuda 5 za sve lotove,
 • Da je blagovremeno zaprimljeno 5 ponuda,
 • Da je riječ o slijedećim ponudama:
 1. Lot I  Prehrambeni proizvodi,voće, povrće, napitci i ostala potrošna roba Alinea SN Cazin,
 2. Lot II Nabavka peleta za grijanje, DOO Amadint Cazin I ANS Energy d.o.o. Cazin,
 3. Lot III Nabavka deterdženata,ostalih sredstava za čišćenje i potrošnog materijala (deterdženti za industrijske mašine) MG LOTUS I Latex doo Cazin

 

U postupku donošenja ove Odluke, komisija je utvrdila da ponuda ponuđača: Alinea SN Cazin, DOO Amadint Cazin i Latex doo Cazin nisu u suprotnosti sa uslovima koji su predviđeni u Konkurentskom zahtjevu. Sa druge strane ponude ponuđača: ANS Energy d.o.o. Cazin i MG LOTUS nisu tehnički ispravne ponude I iste su u suprotnosti sa tačkom 2.2 podtačka b) Tenderske dokumentacije-Konkurentskog zahtjeva. Naime ovi ponuđači nisu dostavili dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrirani odnosno nisu osigurali posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke, kako slijedi:

 • Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke (za ponuđače iz BIH);
 • Odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. Zakona, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača/zemlje u kojoj je registrovan ponuđač (za ponuđače čije je sjedište izvan BIH);

Zbog iznijetog ponude ponuđača ANS Energy d.o.o. Cazin i MG LOTUS odbačene su kao tehnički neispravne ponude.

Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu koji bi bili eventualno osnov za ne prihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Iz svih navedenih razloga, primjenom člana 64 stav 1 tačka b) (najniža cijena) Zakona o javnim nabavkama BiH ugovorni organ je odlučio kao u izreci ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa, sukladno članu 99. Zakona. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

     

 

ODLUKA U PDF FORMATU je na linku  —- >  ODLUKA  <——

Comments are closed.